La ciutat d'Alacant

Per Jesús Moya Casado

     ¿Quan va ser conquistada la ciutat d'Alacant per part de les tropes cristianes?.

     Respecte ad esta qüestió, este és un tema i un eixemple clar de com una cosa tan important com és l'HISTÒRIA, en tal de que els seus escrits es vegen reflectits en algun periòdic o, lo que és pijor, en alguna pàgina web que tant abunden, algunes persones són capaces, sense rubor algun, de ser posseïdors de la veritat absoluta sense cap base documental.

     ¿Algun historiador, documentalista, etc. em pot dir en quin document està reflectit que la conquista de la plaça i vila d'Alacant, per l'infant Alfonso de Castella, va ser el 4, el 6 o el 24 de decembre de 1247 o de qualsevol atre any?.

     En la “Crònica d'Alacant” del croniste Rafael Viravens i Pastor, publicada en l'any 1876, diu: “D. Alfonso, que en l'any 1246 s'havia casat en l'Infanta Donya Violante, filla del Rei D. Jaime el Conquistador, d'Aragó, va tornar ad esta plaça, i en el dia 6 de decembre de 1247 llançà definitivament d'ella a tots els moros, sense deixar-los un barri”. ¿De quines fonts històriques es va servir el Sr. Viravens.? No se sap, ni ell tampoc ho diu.

     La professora d'Història donya Isabel Calatayud, respecte de la presa d'Alacant, nos diu que: “...va finalisar el 4 de decembre de 1248”, i continua: “...l'exili de Zaén (sic) (últim emir de Valéncia) en 1248 de la medina Laqant facilitaria la presa de la vila per les forces cristianes, que passaria a formar part del realenc d'Alfonso X el Sabi”. Si be, en un atre capítul del seu escrit seguix afirmant que “...entre el 718 i el 4 de decembre de 1248 la ciutat cau baix domini islàmic”. (¿?) En cap d'estes dates s'aporta d'a on provenen tals afirmacions.

     Igualment esta data és la que informa el portal de turisme de la Generalitat Valenciana, en el que llegim: “El castell de Santa Bàrbara deu el seu nom perque el 4 de decembre de 1247, en l'onomàstica de la santa, les tropes de l'infant Alfonso de Castella varen prendre l'antic baluart musulmà”.

     Per la seua banda, el portal web de la concatedral alacantina alvança 4 anys la data de la conquista: “El 6 de decembre de l'any 1244, festa de Sant Nicolás, els musulmans varen entregar la ciutat al llavors príncip Alfonso X el Sabi”. ¿Baix quina bibliografia? ¿Com és la base documental?. No se sap.

     Potser les dates més curioses nos les aporta la pàgina web titulada “Efemérides alacantines” en la qual es diu: “...Alfonso X el Sabi va conquistar Alacant i ho va incorporar a la Corona de Castella en 1248. Gran part de la població musulmana va permanéixer en la ciutat, 48 anys despuix, en 1926, Alacant es va incorporar al Regne d'Aragó.” Aixina, tal sona.

     Esta pàgina continua “... el rei Alfonso X el Sabi, una volta presa la vila als andalusíes, commemora la victòria denominant al castell àrap construït sobre el mont Banu-l-*Qatil (d'a on prové “Benacantil”) “de Santa Bàrbara”, per coincidir esta festivitat en el dia de la presa de la ciutat per la cristiandat.

     I davant tot lo anteriorment expost, yo em faig una pregunta. ¿no serà esta data una qüestió de creència popular (Santa Bàrbara) abans que històrica?

     Per tant, ¿qué nos diuen les fonts històriques i l'historiografia respecte a la data de la conquista cristiana d'Alacant?

     Sobre les fonts històriques que fins al moment coneixem, res. La colecció de privilegis d'Alfonso X conservada en l'ajuntament d'Alacant arranca en 1252 en la concessió del fur i alfoz a la llavors vila alacantina. Ni en estos ni en els successius documents hi ha referència alguna a la data en que la plaça d'Alacant, en la seua fortalea en la part alta del Benacantil, varen ser conquistades i incorporades a Castella per l'infant Alfonso.

     El professor Juan Manuel del Estal, que va estudiar i edità una àmplia colecció de documents baixmigevals capitals per al coneiximent de l'història alacantina, situava l'ocupació d'Alacant per l'infant don Alfonso en la primavera de 1247, afirmant acte seguit que “... carim d'informació explícita al respecte”.

     Esta absència de referències exactes en les fonts documentals és la que du a alguns historiadors a datar la conquista castellana d'Alacant en 1250, per considerar-la equidistant entre les dates de l'abandó de la plaça pel arráez musulmà (1247) i la de la creació del consell alacantí per Alfonso X (1252).

     L'historiador i arqueòlec Pablo Rosser ha barallat en l'algun dels seus treballs la forqueta 1246-1252.

     Aixina que, i llevat millor i degudament fonamentat criteri, hui per hui, la data en que es va produir la conquista de la fortalea i vila d'Alacant per tropes cristianes, despuix del periodo de sobirania musulmana, seguix sent desconeguda.

     De modo que abans d'anunciar commemoracions i reivindicar l'importància d'algunes dates, és necessari deixar als historiadors i investigadors fer el seu treball. Be estaria que des de les institucions acadèmiques i culturals de la ciutat, s'incentivara l'estudi d'una pàgina de l'història alacantina.

     En l'image veem l'estàtua d'Alfonso X “El Sabi” en la Biblioteca Nacional de Madrit.

© Copyright J.M.C. - 2022

http://www.chert.org