Eduart Escalante

Per Jesús Moya Casado

     Tal dia com hui 22 de juliol de l’any 1899 en els jardins de la Glorieta s’inaugurà un monument realisat per Mariano Benlliure, a la memòria de Eduart Escalante.

Bust del saineter Eduart Escalante.

     El bust del saineter Eduart Escalante, fon traslladada en l'any 1961 des dels jardins de La Glorieta fins la plaça del Doctor Lorenzo de la Flor (abans cridada Abu Alvelid) prop d'a on ell havia naixcut, per desig dels habitants del Cabanyal.

     Esta escultura d'Eduart Escalante ya no se troba en esta plaça per haver segut retirada i trobar-se en lloc desconegut.

     En 1899 i a petició de la societat Lo Rat Penat, l'escultor Mariano Benlliure esculpí un bust en bronze de l'autor teatral i un gorguer tambe de bronze que rodejava el fust del tros de columna sobre el que s'elevava. En 1945 el bust en bronze desapareixque sense que mai més se sabera d'ell, per lo que en 1946 fon encarregat a l'escultor Francisco Marco Diaz Pintado la realisació d'atre bust de l'autor, pero esta volta en marbre. Per tant la columna i el gorguer que abraçava la mateixa era original de Mariano Benlliure, mentres que el bust era obra de Francisco Marco Diaz-Pintado. En el pedestal havia una inscripció que dia: “Al popular sainetero Eduardo Escalante dedica Valencia esta memoria. 1899.”

     Sobre el fust en bronze havia quatre escenes alusives a les seues obres teatrals llaurades per Mariano Benlliure:Si a mi me feren ministre... (Obra “La Chala”), Soltam qu' et mate (Obra “Matasiete espantaocho”), Crides a ta Mare (Obra “Deu, dèneu y nonanta”) y Una gotera que tinc... (Obra “La escalera del dimoni”).

     En les imagens, la primitiva situació del bust d'Escalante en la Glorieta.

© Copyright J.M.C. - 2022

http://www.chert.org