Joanot Martorell

Per Jesús Moya Casado

     Bon dia a tot lo món. Tal dia com hui 12 de mars de l'any 1437 Joanot Martorell dirigix un "repte a vida o mort" a son cosí Joan de Mompalau. El duel no arribà a celebrar-se per no acodir Mompalau al mateix, vist lo qual, Alfons V el Magnànim el condenà a indemnisar a Martorell en quatre mil florins.

© Copyright J.M.C. - 2023

http://www.chert.org