Tiran lo Blanch

Per Jesús Moya Casado

     Un tal dia 20 de novembre de l'any 1490, en ple Sigle d'Or valencià, eixia de l'imprenta valenciana de Nicolau Spindeler, la primera edició del llibre Tirant lo Blanch, un dels llibres mes importants de la literatura universal i l'autor del qual va ser Joanot Martorell, naixcut en Gandia l'any 1413. La tirada d'esta edició va ser de 715 eixemplars; una edició molt alta per a aquella época. Es l'obra mes reconeguda com el millor llibre del mon per alguns dels grans autors de tots els temps i un dels maxims exponents de la literatura en llengua valenciana i pionera en la novela cavalleresca.

     Nicolau Spindeler va ser un impressor alemà naixcut en Zwickau (Sajonia) i establit en Espanya en el tercer quarto del sigle xv. Va treballar primer en Saragossa, despuix en Tortosa, més tart en Barcelona i Tarragona i finalment en Valéncia.

     L'imprenta de Nicolau Spindeler era la que contava en els més abundants materials: sèt varietats de gòtic, un tipo romà i un gran sortit d'inicials.

     L'incunable de Nicolau Spindeler que es troba en la Biblioteca Històrica de l'Universitat de Valéncia es d'una edició facsímil de l'any 1978 de la meua propietat.

     Tirant lo Blanc es el millor llibre de caballeries i per aiso se indulta del foc juntament en l'Amadis de Gaula. Miguel de Cervantes va tindre una relació molt especial en los valencians, va luchar en el Tercio de Moncada (noble valencià), en la batalla de Lepanto i va ser un frare trinitari valencià (Juan Gil), el que va aconseguir el seu rescat i també van ser mercaders valencians (Onofre Exarch i Baltasar de Torres) los que van pagar la major part del rescat.

© Copyright J.M.C. - 2020

http://www.chert.org