Trobes en lahors de la Verge María

Per Jesús Moya Casado

     Un tal dia 25 de març del any 1474, va eixir de l'imprenta de l'alemà Lambert Palmart el llibre “Trobes en lahors de la Verge María”

Les trobes de la Verge María.

   Este llibre va ser el primer en ser imprés en Espanya. L'imprenta es trobava en la ciutat de Valéncia, prop de l'actual Portal de la Valldigna, en un baix hui desaparegut. Palmart, era natural de Colónia, havia aplegat a la ciutat en l'objectiu de fer-se càrrec del taller d'imprenta del comerciant alemà Jacobo Vitzlán, qui a la vegada representava a la família dels Ravensburg. En l'ajuda del argenter Alfonso Fernández de Còrdova, alumne i colaborador, qui li va ensenyar la tècnica de la fundició, varen crear una de les primeres i més importants imprentes d'Espanya, en obres tan destacades com una Opera de Salustio que s’imprimí en 1475. Palmar, igualment va ser l'impressor en 1478 de la Bíblia en valencià de fra Bonifaci Ferrer, germà de Sant Vicente.

   Les “Trobes en lahors de la Verge María” es compon de quarantacinc poemes, quaranta d'ells en valencià, quatre en espanyol i un en italià, aixina com un pròlec en llatí.

L'imprenta de Palmart.

   Esta obra va ser impresa a raïl de que el virrey Lluís Despuig, per a honrar a la Verge, convocara l'onze de febrer de 1474 un certamen poètic; el tema obligat del qual era alabar a la Verge María. L'encarregat d'organisar el certamen va ser el poeta mossén Bernat Fenollar, persona relacionada en tots els círculs lliteraris que hi havia en la ciutat.

   Els poemes havien de constar de cinc estrofes, en dedicatòria i tornada. Pero els trobadors (a soles es dien poetes als qui escrivien en llatín) tenien llibertat sobre l'estil i la llengua.

   L'obra carix de portada; el seu tamany és en 4.º, de 66 fulls, 8 d'elles en blanc i les 58 restants impreses en lletra romana. No conté lloc ni any d'impressió, i per lo tant carix de colofó on generalment consten un i un atre; es compon de sèt quaderns, quatre de 10 fulls, un de 12, un atre de 8 i un atre de 6. En l'únic eixemplar que es coneix, es troba en la Biblioteca Universitària de Valéncia, i per imperícia del enquadernador, el plec quint ocupa el lloc del quarto i viceversa.

   Les poesies ascendixen a quarantacinc, i la casi totalitat d'elles estan escrites en valencià, a excepció de quatre: una de Castellvi, una atra de Barceló, una atra de Pedro de Civillar i la de “Hun Castella sens nom”.

   Com a curiositat dir que en les “Trobes” només va escriure una dòna. Com en aquells temps la dòna no figurava per a res, hi ha un notari que dona fe de que hi ha una dòna que escriu una poesia i el seu nom figura al començ de cada vers. Es dia Yoland i escrivia en valencià.

   En les imàgens veem una pàgina de “les Trobes” i actual Carrer del Portal de Valldigna, 15, lloc on es va ubicar l'imprenta de Palmart.

© Copyright J.M.C. - 2019

http://www.chert.org