C.R.A.   L'ULLASTRE

IDEARI  DEL  CENTRE

1.- INTRODUCCIÓ.-

    El nostre equip directiu proposa un projecte de treball basat en les línies mestres del nostre Projecte Educatiu de Centre, és a dir, que la tasca principal siga la formació integral dels alumnes de cara a la societat en la que conviuen.

    Aquesta faena de formació volem que siga compartida per tota la comunitat educativa, ja que així aconseguirem no solament una bona capacitació intel·lectual dels alumnes, sinó també i al mateix temps, un elevat grau de formació personal.

    El nostre projecte pretén ser integrador amb un tractament específic per a tots aquells alumnes que bé per diferències d’ètnies, cultures, maneres de pensar o per patir algun hàndicap físic, psíquic, motor, social o sensorial, tenen dificultats per entrar a formar part de la nostra comunitat. Així mateix, serà punt de referència per als alumnes nous que entren a l’escola i per al personal docent que treballa en ella.

    Com qualsevol altre projecte necessitem el suport de totes aquelles persones, organismes oficials i no oficials, entitats..., que amb la seva col·laboració ens permeten estar sempre vigilants, constants i innovadors per aquesta tasca tan bonica, però moltes vegades complexa i difícil que és l’educació.

2.- UNITATS DEL CENTRE:

Aulari de La Salzadella: 1 unitat d'Infantil i 3 de Primària.

Aulari de Tírig:                 1 unitat d'Infantil i 1 de Primària.

Aulari de Xert:                 2 unitats d'Infantil i 3 de Primària.

    La distribució variarà en funció de les necessitats dels alumnes.

3.- HORARI GENERAL DEL CENTRE:

L'horari general del centre d'octubre a maig és el següent:

- De 9:30 a 13:00 hores, de dilluns a dijous.

- De 9:30 a 12:30 hores, divendres.

- De 15:00 a 17:00 hores, dilluns, dimarts, dijous i divendres.

- Dimecres de 15:00 a 17:00 hores, reunions del professorat del C.R.A.

En juny i en setembre, l'horari és:

De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores.

4.- PROFESSORS DEL CENTRE.-

- LA SALZADELLA:

Mª José Pitarch3 i 4 anys
Xavier Rausell5 anys i 1r
Gloria Lombarte2n, 3r i 4t
Lourdes Ibañez5è i 6è

- TÍRIG:

Pili Roda3, 4, 5 anys, 1r i 2n
Silvia Beltran 3r, 4t, 5è i 6è

- XERT:

Araceli Segarra3 anys
Virginia Bel4 i 5 anys
Pilar Alegre1r i 2n
Josep Vicent Sales3r i 4t
Vicent Folch5è i 6è

- ESPECIALISTES:

Mª Pilar Bellés Anglés
Noelia FolchPedagogia Terapèutica
Silvia SolsonaPrimària
Natalia SegarraMúsica
Mª Dolors SegarraInfantil
Idoia QuerolReligió
Fernando RodríguezEducació Física

5.- COM VOLEM QUE SIGA EL NOSTRE CENTRE?

    Com a escola pública i valenciana, dins del marc legal que prescriu la igualtat entre totes les persones davant l’administració, pretén ser respectuosa i oberta a tot el món.

    En aquest centre cap alumne, professor, pare..., no seran mai discriminats per la seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa, serem respectuosos amb les diverses concepcions filosòfiques i ideologies polítiques.

    Per tant, dins d’aquest marc de respecte tampoc cabran actituds d’adoctrinament, prosselitisme i / o sectarisme, però segurament el més important serà que es treballe per a què així la faena siga més profitosa i adequada a la finalitat que es desitja.

    La nostra escola és un C.R.A. format per tres aularis (La Salzadella, Tírig i Xert). Es procura integrar-los en una unitat cultural, respectant els trets particulars de cada poble així com les seves festes, costums, tradicions, ...

    Aquesta escola no serà solament un espai de treball lectiu, també formarà part del conjunt dels tres pobles com a estància de cultura, debat i formació, estant sempre a disposició de quantes iniciatives desenvolupen els nostres membres de la comunitat educativa.

6.- QUINS OBJECTIUS PREFERENTS VOLEM?

    El nostre objectiu principal es aconseguir una educació integral dels xiquets. Treballant tots els aspectes: hàbits, conducta, coneixements, ...

    Els responsables de facilitar una bona educació serem tots els que formem la comunitat educativa.

7.- QUINS SÓN ELS NOSTRES TRETS D'IDENTITAT?

7.1 -    CONFESSIONALITAT:

   Es tracta d'un centre aconfessional que és repectuós amb totes les tendències o creències sense ànim d'influir en cap d'elles.

7.2 -    LLENGUA D'APRENENTATGE:

   La base serà la llengua valenciana, atenent a aquells vocables i expressions característiques de la zona i eliminant castellanismes. A partir del segon cicle es treballaran la meitat d'àrees en castellà i l'altra meitat en valencià per tal d'arribar a una situació de comunicació bilingüe.

7.3 -    LÍNIA METODOLÒGICA:

-    Partim de l'aprenentatge significatiu que es basa en les experiències de l'alumnat. La metodologia és individualitzada, activa i participativa.

-    Atenem les necessitats educatives dels / les alumnes i la diversitat dins de l'aula, programant mesures necessàries per a donar respostes educatives a les mateixes i utilitzem recursos externs al centre (assessors, SPE).

-    Es pretén una estricta col·laboració amb les famílies tant per a intercanviar informació sobre l'evolució dels seus fills / filles com per a portar a terme actuacions conjuntes.

-    S'introduiran amb nocions bàsiques les noves tecnologies tals com la informàtica. S'intentarà orientar els / les alumnes segons els seus interessos, atenent els objectius intelectuals, actitudinals i de formació professional.

7.4    PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS:

-    La imatge del centre serà apolítica sense cap estereotip ideològic, mantenint sempre la llibertat d'expressió i actuació.

-    El centre afavorirà sempre la coeducació en tota la seva amplitud.

-    Es tendirà a l'harmonia en el centre: individualitzant, reforçant, acceptant...per tal d'arribar a la integració el més perfecta possible.

-    Fomentarem la independència i juí crític en l'elecció de valors.

7.5    MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL:

-    La gestió dels recursos humans i materials es farà participativa i comunitàriament.

-    Es respectarà i fomentarà l'associacionisme.

-    L'escola en el seu àmbit de formació serà oberta als pares / mares, a la formació permanent del professorat, etc ...

8.- CALENDARI ESCOLAR:

    Els períodes de vacances del curs 2005/2006 seran els següents:

a) Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2005 al 6 de gener de 2006, tots dos inclusivament.

b) Vacances de Pasqua: des del dijous 13 al dilluns 24 d'abril de 2006, tots dos inclusivament.

    Seran festius, durant el curs escolar, els dies següents:

. 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat.

. 31 d'octubre.

.   1 de novembre, Festa de Tots Sants.

.   6 de desembre, Dia de la Constitució.

.   8 de desembre, la Immaculada Concepció.

.   1 de maig, Festa del Treball.

    Tampoc hi haurà classe els dies següents:

.   5 de desembre (Tírig).

.   9 de desembre.

.   3 de febrer (La Salzadella).

. 20 de març.

. 22 de maig (Tírig).

. 29 de maig.

9.- CELEBRACIONS:

-    Festa de la tardor: Castanyada i panellets.

-    Santa Caterina i Sant Nicolau.

-    Festival de Nadal.

-    Dia de la Pau.

-    Carnestoltes.

-    Dia de l'arbre.

-    Pasqua (rosques).

-    Teatre.

-    Dia del llibre.

-    Excursions.

-    Trobada C.R.A.

-    Festa fi de curs.

© Copyright Julián Segarra Esbrí de Chert - 2007

http://www.ullastre.info